"Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją"

"Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją" pod tym tytułem odbyła się w Gdańsku – Sobieszewie w dniach 25-26 listopada 2011 roku dwudniowa konferencja. 

Organizacji tej konferencji podjął się Związek Harcerstwa Polskiego, jej celem głównym było upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących współpracy takich instytucji jak szkół i samorządów z organizacjami pozarządowymi. Organizatorzy postawili sobie za cel wypracowanie wzorcowego modelu współpracy, aby szkoły mogły być faktycznymi SZKOŁAMI Z PASJĄ.


"Współczesna nowoczesna szkoła oferuje uczniom różnorodne formy aktywności, wspomagające ich rozwój intelektualny, fizyczny, duchowy, społeczny. W wypełnianiu wszystkich zadań potrzebni są szkole partnerzy społeczni, w szczególności organizacje pozarządowe, wnoszące do placówek nowe pomysły, wzbogacające ich programy, pozwalające uczniom w atrakcyjnych formach, zazwyczaj poza budynkiem szkolnym, zdobywać wiedzę, doświadczenie i pobudzać ich aktywność społeczną.
Aby ta współpraca mogła się z powodzeniem rozwijać, niezbędne jest wsparcie szkół i organizacji pozarządowych przez administrację samorządową, będącą organami prowadzącymi placówek." 

W konferencji uczestniczyło około 50 osób reprezentujących różne środowiska, nie tylko poszczególne szczeble Związku Harcerstwa Polskiego, w warsztatach udział wzięli także m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, przedstawiciele samorządów czy Ministerstwa Edukacji Narodowej, w konferencji brała udział przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

W ramach konferencyjnych warsztatów odbyły się zajęcia dla dwóch grup "wiekowych": dorosłych oraz młodzieży. Młodzież poproszono o opracowanie odpowiedzi na pytanie "Czym dla nich jest szkoła z pasją". Efektem warsztatów prowadzonych przez Agatę Grzywacz był m.in. film podsumowujący ich przemyślenia. Młodzież ciekawa świata z chęcią angażuje się w różnego typu akcje inicjowane przez organizacje poza szkolnymi zajęciami obowiązkowymi. Reklamując własną szkołę wskazywano głównie na ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli i organizacje pozarządowe.

Grupa dorosłych obradowała w kilku zespołach m.in. nad: "Rolą rodziców w kreowaniu szkoły z pasją" – dyskusje moderował Piotr Kowalczuk, "Rolą grup nieformalnych" – dyskusje moderowała Magdalena Skiba, „Współpracą organizacji ze szkołami, a rolą samorządu" oraz "Współpracą szkoły z organizacjami, a rolą samorządu" – obie dyskusje moderowała hm. Beata Matyjaszczyk. Drugiego dnia konferencji zastanawiano się nad "Partnerami edukacji nieformalnej" – dyskusje moderował Tomasz Bratek z Agencji Młodzież w Działaniu a o "Edukacji rówieśniczej" mówiła Naczelniczka ZHP Małgorzata Sinica. 

Obok warsztatów uczestnicy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami związanymi z ich działalnością służbową czy w organizacjach pozarządowych. Przybysze niemal z całej Polski podczas wieczoru pt "Gdańska współpraca z ngo" posłuchać mogli m.in. o Ratmediach – zawodach ratownictwa przedmedycznego organizowanych w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, współpracy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, współpracy Hufca ZHP Gdańsk Śródmieście oczami organizacji, Akademii Gdańskich Lwiątek.

Dzięki zaangażowaniu uczestników konferencji przeprowadzono wiele dyskusji, paneli, poruszono wiele aspektów współpracy pomiędzy szkołami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Dyskutowano za równo o dobrych praktykach jakie przywieźli ze sobą uczestnicy jak i problemach. Na podstawie zebranych materiałów do Ministerstwa Edukacji Narodowej przesłany zostanie materiał pokonferencyjny. Wśród głównych problemów organizacje wymieniały m.in. problemy z nieodpłatnym korzystaniem z pomieszczeń szkolnych czy hal sportowych jako miejsc, w których można prowadzić nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez organizacje. Postulowano, aby w każdej szkole znajdowała się osoba odpowiedzialna za działalność organizacji pozarządowych po lekcjach, wieczorami aby m.in. drużyny harcerskie, czy inne organizacje mogły prowadzić swą działalność.
W kwestii szkół poruszano temat zaangażowania rodziców w ich życie. Rodzaj ich wkładu jest różny, często rodzice w szkole czują się jak nie chciani petenci sprawiający problemy, mimo iż chcieliby się włączyć w życie szkoły są odpychani przez kadrę nauczycielską. Na konferencji silny głos rodziców był bardzo słyszalny, postulowano aby szkoły otwarły się na ich pomoc i współpracę.
Z punktu widzenia samorządów oraz szkół współpraca z organizacjami pozarządowymi nie jest nie możliwa, ale bardzo trudna ze względu na zawiłość przepisów. Kadra nauczycielska wskazywała na duże obciążenia administracyjne związane z działalnością szkół jako takich oraz problemem organizacji zajęć dodatkowych. Szkoły nie mówią "nie" organizacjom pozarządowym, ale potrzebne są zmiany głównie w prawie lokalnym.

Podsumowując konferencja wniosła wiele w temacie integracji organizacji pozarządowych z terenu praktycznie całego kraju. Przedstawione ciekawe praktyki staną się zapewne pożywką dla planowania nowych działań poprzez uczestników konferencji. W sprawie budowania modelu współpracy rozpoczęto pierwsze kroki jednak wypracowanie dobrego modelu pozostanie zapewne kwestią najbliższych kilku lat.

 

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane