Imprezy na Orientacje

 • Drukuj

Młodzieżowy Przodownik Imprez na Orientację

Zwany Młodzieżowym Przodownikiem InO, jest członkiem kadry programowej PTTK, inicjatorem organizowania i rozwoju imprez na orientację.
Może nim zostać kandydat spełniający następujące warunki: 

 • jest członkiem PTTK,

 • ukończył 16 lat, ale nie przekroczył 18 roku życia,

 • ukończył szkolenie ogólne wg „Systemu Kształcenia w PTTK”,

 • posiada małą srebrną Odznakę InO,

 • był współorganizatorem przynajmniej 5 imprez na orientację,
  w tym jednej o zasięgu co najmniej regionalnym,

 • ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne lub zdał egzamin eksternistyczny przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez KInO ZG PTTK,
  z materiału zawartego w „Programie Szkolenia Specjalistycznego Przodowników Imprez Na Orientację PTTK”.

Młodzieżowy Przodownik InO działa na rzecz popularyzacji imprez na orientacje,
m.in. poprzez pomoc w organizowaniu imprez, uczestnictwo i prowadzenie szkoleń.
Powinien uczestniczyć w życiu oddziału, a także propagować
i zdobywać Odznaki Imprez na Orientację
Młodzieżowy Przodownik InO ma prawo do korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK, za wyjątkiem uprawnień ograniczonych przepisami prawa ze względu na wiek, weryfikuje Odznaki Imprez na Orientacje - OInO. Rozstrzyga sprawy sporne w czasie InO jako członek komisji odwoławczej. Może nosić odznakę i posługiwać się legitymacją Przodownika InO.
Młodzieżowy Przodownik InO zachowuje uprawnienia nie dłużej jak do 20 roku życia.
Po spełnieniu przez Młodzieżowego Przodownika InO wszystkich wymagań „Regulaminu Przodownika Imprez na Orientację” Komisja InO ZG PTTK nadaje mu uprawnienia Przodownika InO.

Zaciekawiło? Bliższe szczegóły i pełny regulamin znajdziesz na stronie WWW Komisji Imprez na Orientacje Zarządu Głównego PTTK.