OMTTK PTTK

II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki

  • Drukuj

W dniach 10-13 czerwca 2010 roku, w Bocheńcu k/Małogoszcza (woj. świętokrzyskie) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we współpracy z Oddziałem „Świętokrzyskim” PTTK w Kielcach kontynuuje zapoczątkowaną w zeszłym roku ideę organizacji Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki.

 

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Elementami forum są:
- nowoczesne, bezpłatne szkolenie z zakresu kompetencji turystycznych dla 45 młodzieżowych liderów wyłonionych spośród kandydatów z oddziałów PTTK z całej Polski,
- finał centralny XXXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

Cele przedsięwzięcia:
Głównym celem forum jest wzrost kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Cele poboczne to:
- popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku i nauki,
- popularyzowanie i nauczanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zapoznanie z systemem GPS, jako nowoczesną formą wsparcia turysty,
- poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości,
- propagowanie kultury wycieczkowania,
- rozwijanie sprawności fizycznej uczniów,
- poznawanie zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK,
- wymiana doświadczeń i propagowanie osiągnięć szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych,
- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Polski i województwa świętokrzyskiego.

PROGRAM FORUM
Uczestnicy szkolenia, w ciągu 4 dni, odbędą:
a) warsztaty z zakresu podstaw organizowania turystyki szkolnej i młodzieżowej, w tym podstaw prawnych,
b) zajęcia z topografii i terenoznawstwa,
c) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, prowadzone według wytycznych ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji ) i PRC (Polskiej Rady Resuscytacji) w algorytmie postępowania BLS-AED (Basic Life Support – Automated External Defibrillator), zakończone uzyskaniem certyfikatu honorowanego na terenie Unii Europejskiej.
Tematyka szkolenia zawiera: system prawny i łańcuch pierwszej pomocy, ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, postępowanie z osobą nieprzytomną, postępowanie z osobą przytomną, wezwanie pomocy, zakrztuszenia, resuscytacja osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED), zawał serca, napad padaczkowy, oparzenia, krwawienia i krwotoki, urazy kończyn, ewakuacja poszkodowanego, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
d) szkolenie z obsługi urządzeń systemu GPS. Program zawiera:
- szkolenie teoretyczne – przedstawienie podstawowych informacji na temat globalnego systemu pozycjonowania, zasady działania urządzeń GPS, możliwości, współpracy z mapą,
- warsztaty praktyczne – zapoznanie z odbiornikami turystycznymi GPS, ćwiczenia z wykorzystania ich funkcji w praktyce. Przechodząc poprzez kolejne funkcje odbiornika, uczestnicy poznają odbiornik „od podszewki”. Jeden odbiornik szkoleniowy przeznaczony jest dla dwóch osób,
- ćwiczenia w terenie – obsługa urządzeń GPS służących do nawigacji, utrwalenie wiedzy i umiejętności.
- obsługa oprogramowania mapowego służącego do: komunikacji urządzeń GPS z komputerem, tworzenie własnych punktów, planowania tras, analizy śladów i itp.
e) objazd szkoleniowy po terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez profesjonalne firmy zewnętrzne. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zostanie przeprowadzone przez firmę Rmed Ratownictwo i Pierwsza Pomoc z Krynicy. Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń GPS przeprowadzi firma EXCEL Systemy Nawigacyjne ze Szczecina.
Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymają specjalne certyfikaty.

Uczestnicy finału centralnego XXXVIII OMTTK PTTK rywalizować będą w konkurencjach turniejowych:
- teście krajoznawczym,
- teście wiedzy turystycznej i topograficznej,
- turystycznym marszu na orientację,
- kolarskim torze sprawnościowym,
- samarytance,
- turystycznym ABC,
- ocenie kart do kroniki.
Dodatkowo uczestniczyć będą w programie krajoznawczym z objazdem szkoleniowym po terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Nabór uczestników
a) uczestnicy szkolenia, to 45 młodzieżowych liderów, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych z terenu całego kraju. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety osobowej i przesłanie jej do ZG PTTK. Kandydaci muszą być pełnoletni, preferowany wiek to 18-30 lat. Pożądane jest, by były to osoby posiadające doświadczenie w działalności turystycznej: młodzieżowi liderzy w lokalnym środowisku, osoby odznaczone „Orlim Lotem”, nauczyciele-opiekunowie SKKT.
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres pawel.zan(malpka)pttk.pl w terminie do 4 maja 2010 roku. Wydrukowany, podpisany formularz karty zgłoszenia prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Forum Liderów Młodzieżowych”.
b) uczestnicy finału centralnego OMTTK PTTK to zwycięzcy eliminacji wojewódzkich.

Szczegółowy regulamin imprezy zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Wszystkie osoby uczestniczą w zadaniu bezpłatnie. We własnym zakresie należy pokryć koszty dojazdu i ubezpieczenia (członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej).

Lista osób, zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie opublikowana do dnia 28 maja 2010 roku na stronie www.mlodziez.pttk.pl. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji dotyczących forum, udziela Kol. Paweł Zań, pod numerem telefonu 22 826 22 51 wew. 121 oraz adresem mailowym pawel.zan(malpka)pttk.pl.